1554400 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ

Responsive image

1554400 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
"การสำรวจทฤษฎี การวิจัยและกระแสในปัจจุบันของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆทั่วโลก การตรวจสอบและศึกษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ในบริบทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Exploring theories, research and current concerns in intercultural communication with an emphasis on issues related to countries anywhere in the world; examining studies associated with identity, business culture, and business ethics, particularly in the context of intercultural communication"

จำนวนการเข้าชม
1272 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
52 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

Unit 1 Introductionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Introduction


Unit 2 Culture, Social Identity and You part1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Culture, Social Identity and You


Unit 2 Culture, Social Identity and You part2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Unit 3 Cultural Intelligence in Business Context part1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Cultural Intelligence in Business Context


Unit 3 Cultural Intelligence in Business Context part2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Unit 3 Cultural Intelligence in Business Context part3วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Unit 4 Verbal and nonverbal communication part1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Verbal and nonverbal communication


Unit 4 Verbal and nonverbal communication part2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Unit 5 Global Etiquette in Business Context part1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Global Etiquette in Business Context


Unit 5 Global Etiquette in Business Context part2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Unit 6 High and Low Context Culture in Business part1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 High and Low Context Culture in Business


Unit 6 High and Low Context Culture in Business part2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร