3521101 การบัญชีขั้นต้น 1

Responsive image

3521101 การบัญชีขั้นต้น 1

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี กฎหมายวิชาชีพการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า และการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนการเข้าชม
9264 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
1024 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.97 จากทั้งหมด 179 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีวิดีโอการสอน


บทที่ 2 องค์ประกอบของงบการเงินวิดีโอการสอน


บทที่ 3 รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้าวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นปลายวิดีโอการสอน


บทที่ 6 งบทดลอง กระดาษทำการ และการจัดทำงบการเงินวิดีโอการสอน


บทที่ 7 การปรับปรุงรายการบัญชีวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การปิดบัญชีวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 การปิดบัญชี


บทที่ 9 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม