1182107 สมรรถภาพทางกาย

Responsive image

1182107 สมรรถภาพทางกาย

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกจุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้าน เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแปรผลและวิเคราะห์ผล การปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

จำนวนการเข้าชม
674 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
36 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของสมรรถภาพทางกายวิดีโอการสอน


บทที่ 2 เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การวิเคราะห์และการแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 หลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการดูแลเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5