3611101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Responsive image

3611101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คำอธิบายรายวิชา
Concepts and principles of logistics and supply chain management, importance of logistics and supply chain in economy and organization, roles of logistics industry on supply chain, computers and information technology for logistics, logistics and supply chain system planning, importance of customer service, inventory management, transportation, packaging, procurement, production control, roles of logistics in supply chain management, and world’s logistics tendency.

จำนวนการเข้าชม
591 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
30 ครั้ง

Chapter 1 - Logistics Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


Chapter 2 - Supply Chain Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


Chapter 3 - Information System for Logistics Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


Chapter 4 - Customer Service in Field of Logisticsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


Chapter 5 - Material Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


Chapter 6 - Inventory Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


Chapter 7 - Warehouse Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7


Chapter 8 - Transportation Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8


Chapter 9 - Packaging Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9


Chapter 10 - Procurement Managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10