3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Responsive image

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

คำอธิบายรายวิชา
"แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไรของผู้ผลิต การกำหนดราคาและ ปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาด และความล้มเหลวของระบบตลาด Concept and theory of microeconomics, demand, supply, market equilibrium, elasticity, consumer behavior, production cost, revenue and profit of producer, determination of price and quantity of production in market, and market system failure"

จำนวนการเข้าชม
1963 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
110 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2.2


บทที่ 3 ความยืดหยุ่นวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภควิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 การผลิตวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 ต้นทุน รายได้ กำไรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


บทที่ 7 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7.2


บทที่ 8 ตลาดปัจจัยการผลิตและความล้มเหลวของตลาดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8