1172101 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

Responsive image

1172101 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประเภทของการคิด เทคนิควิธีการ การจัดประสบการณ์และการใช้คําถามเพื่อ ส่งเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการคิด แก้ปัญหาและการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย

จำนวนการเข้าชม
394 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
20 ครั้ง


บทที่ 2 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย


บทที่ 4 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยวิดีโอการสอน