4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น

Responsive image

4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น วิธีการประเมินสุขภาพของบุคคลโดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้น การทำหัตกรรมที่กำหนด การส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ และประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น

จำนวนการเข้าชม
187 ครั้ง

Topic 1 Concept, Principle and Scope of Primary Medical Care for Nursesวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 1 Concept, Principle and Scope of Primary Medical Care for Nurses


Topic 2 Health History Interviewing/Takingวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 2 Health History Interviewing/Taking


Topic 3 Physical Examinationวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 3 Physical examination


Topic 4 Problem-oriented & Medical Recordวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 4 Problem-oriented & Medical Record


Topic 5 Laboratory Test and Interpretationวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 5 Laboratory Test and Interpretation


Topic 6 Rational Drug Useวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 6 Rational Drug Use


Topic 7 Diagnosis, Prescription, and Care of Groups of Medical Signs and Symptomsวิดีโอการสอน

Topic 8 Basic Surgical Careวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 8 Basic Surgical Care


Topic 9 Classification Signs and Symptoms of Urgent and Emergencyวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 9 Classification Signs and Symptoms of Urgent and Emergency


Topic 10 Patient’s Right, Human’s Right; Moral and Ethicsวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 10 Patient’s Right, Human’s Right; Moral and Ethics


Comments