3632301 ธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Responsive image

3632301 ธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำอธิบายรายวิชา
การดำเนินธุรกิจกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางธุรกิจ สังคม วัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเงิน เขตการค้าเสรี โอกาส อุปสรรคในแต่ละประเทศ และผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ

จำนวนการเข้าชม
3022 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
221 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.86 จากทั้งหมด 68 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิดีโอการสอน


บทที่่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อ)

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (11 ประเทศ)
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 11 ประเทศ (Swot Analysis) และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 การดำเนินธุรกิจในกิจในกลุ่มภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการดำเนินธุรกิจ ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบองค์กรการดำเนินธุรกิจในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสินค้าส่งออกและนำเข้าที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวัฒนธรรมการจัดการของฮอฟสตีด (Hofstede) และการจัดการข้ามวัฒนธรรมหรือข้อควรรู้ก่อนเข้าไปประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 พลังอำนาจทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ South-east Asia โอกาสแห่งการลงทุน กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบบการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 พลังอำนาจทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อ)

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเขตการค้าเสรี

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความสำคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ประเภทของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และปัญหาและอุปสรรคของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเขตการค้าเสรี (ต่อ)

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเขตการค้าเสรี ลักษณะสำคัญของเขตการค้าเสรี ประโยชน์ของการจัดทำเขตการค้าเสรี ผลกระทบของการจัดทำเขตการค้าเสรี เขตการค้าที่สำคัญของไทย และเขตการค้าเสรีอาเซียน
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 ระเบียงเศรษฐกิจ

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของระเบียงเศรษฐกิจ ความเป็นมาของระเบียงเศรษฐกิจ ความสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจ และระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 ระเบียงเศรษฐกิจ


บทที่ 8 ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ

เนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ ความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากประชาคมเศรษฐกิจ และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย
วิดีโอการสอน