2913244 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

Responsive image

2913244 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Chinese for tourism business; formal language of travel agency, tour operation, recreation services, relevant services; and practice

จำนวนการเข้าชม
1320 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
88 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

Topic 1 One Hour 第一课 一小时วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 1 One Hour 第一课 一小时


Topic 2 Go down the steps and go straight 第二课 下了楼梯直走วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 2 Go down the steps and go straight 第二课 下了楼梯直走


Topic 3 A little bit far from here 第三课 有点远วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 3 A little bit far from here 第三课 有点远


Topic 4 Please do not touch the Buddha 第四课 请不要触摸佛像วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 4 Please do not touch the Buddha 第四课 请不要触摸佛像


Topic 5 Please move closely 第五课 请跟紧点,别走散了วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 5 Please move closely 第五课 请跟紧点,别走散了


Topic 6 For your safety 第六课 为了您的安全วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 6 For your safety 第六课 为了您的安全


Topic 7 Please count it again 第七课 您最好再数一遍วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 7 Please count it again 第七课 您最好再数一遍


Topic 8 Weather in Thailand is very hot 第八课 泰国天气很热วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 8 Weather in Thailand is very hot 第八课 泰国天气很热


Topic 9 Thai snacks are very delicious 第九课 泰国点心很好吃วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 9 Thai snacks are very delicious 第九课 泰国点心很好吃


Topic 10 Thai massage is relaxing 第十课 泰式按摩很舒服วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 10 Thai massage is relaxing 第十课 泰式按摩很舒服