3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

Responsive image

3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชนองค์ประกอบของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงินและแผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ โดยเน้นการเขียนและ การนำเสนอแผนธุรกิจ

จำนวนการเข้าชม
926 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
69 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจวิดีโอการสอน


บทที่ 2 วิธีการเขียนแผนธุรกิจวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจวิดีโอการสอน


บทที่ 4 แผนการตลาดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 แผนการตลาด


บทที่ 5 แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 แผนการผลิตวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 แผนการผลิต


บทที่ 7 แผนการเงินวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 แผนการเงิน


บทที่ 8 แผนฉุกเฉินและการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ


บทที่ 9 การนำเสนอแผนธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9 การนำเสนอแผนธุรกิจ