3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

Responsive image

3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ ความหมายและประเภทขององค์การ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุม การนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

จำนวนการเข้าชม
223 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
8 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจวิดีโอการสอน


บทที่ 2 องค์การธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 องค์การธุรกิจ


บทที่ 3 หลักการจัดการวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3 หลักการจัดการ


บทที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การบริหารสำนักงานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 การบริหารสำนักงาน


บทที่ 6 การตลาดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 การตลาด


บทที่ 7 บัญชีและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินวิดีโอการสอน


บทที่ 8 เอกสารทางธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 เอกสารทางธุรกิจ


บทที่ 9 จรรยาบรรณของนักธุรกิจวิดีโอการสอน


Comments