2062211 หน้าทับดนตรีไทย

Responsive image

2062211 หน้าทับดนตรีไทย

คำอธิบายรายวิชา
หลักการของทฤษฏี และการปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทยด้วยโทนรำมะนา กลองแขก และกลองสองหน้าเบื้องต้น การฝึกหน้าทับพิเศษ หน้าทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเช้า โหมโรงเย็น เพลงช้า เพลงเร็ว และนำความรู้ด้านหน้าทับดนตรีไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จำนวนการเข้าชม
462 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
9 ครั้ง

บทที่ 1 บทบาทหน้าที่ของกลองในวงดนตรีไทยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 หน้าทับโทน-รำมะนาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 หน้าทับกลองแขกวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 หน้าทับตะโพน-กลองทัดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 หน้าทับกลองสองหน้าวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5