4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

Responsive image

4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

คำอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวในชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการทุกกลุ่มวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชน กฏหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อ

จำนวนการเข้าชม
742 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
33 ครั้ง

บทที่ 1 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนวิดีโอการสอน


บทที่ 2 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลและครอบครัววิดีโอการสอน


บทที่ 3 อุปกรณ์และการใช้กระเป๋าเยี่ยมบ้านวิดีโอการสอน


บทที่ 4 โภชนการทุกกลุ่มวัยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 โภชนการทุกกลุ่มวัย


บทที่ 5 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน (school health nursing)วิดีโอการสอน


บทที่ 6 ปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนวิดีโอการสอน