8911102 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

Responsive image

8911102 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีและแบบจำลองของการสื่อสารมวลชน พัฒนาการ บทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบและจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสื่อสารมวลชนในการปฏิบัติงานและการวิจัย

จำนวนการเข้าชม
391 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำ ทฤษฎีสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนวิดีโอการสอน

บทที่ 3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมวิดีโอการสอน

บทที่ 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบาททางสังคม-ต่อ


บทที่ 5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทางสังคม-ต่อวิดีโอการสอน

บทที่ 6 สื่อใหม่วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 สื่อใหม่


บทที่ 7 จริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน

บทที่ 8 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมวิดีโอการสอน

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน

Comments