8911102 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

Responsive image

8911102 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีและแบบจำลองของการสื่อสารมวลชน พัฒนาการ บทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบและจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสื่อสารมวลชนในการปฏิบัติงานและการวิจัย

จำนวนการเข้าชม
2371 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
122 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำ ทฤษฎีสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน


บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนวิดีโอการสอน


บทที่ 3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมวิดีโอการสอน


บทที่ 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบาททางสังคม-ต่อวิดีโอการสอน


บทที่ 5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทางสังคม-ต่อวิดีโอการสอน


บทที่ 6 สื่อใหม่วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 สื่อใหม่


บทที่ 7 จริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน


บทที่ 8 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมวิดีโอการสอน


บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน