7151401 คณิตศาสตร์ดีสครีต

Responsive image

7151401 คณิตศาสตร์ดีสครีต

คำอธิบายรายวิชา
เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์ ความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน

จำนวนการเข้าชม
827 ครั้ง

บทที่ 1 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์วิดีโอการสอน

บทที่ 2 เซตวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 เซต


บทที่ 3 ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์วิดีโอการสอน

บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชันวิดีโอการสอน

บทที่ 5 ทฤษฎีกราฟวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 ทฤษฎีกราฟ


บทที่ 6 ทฤษฎีกราฟต้นไม้วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 ทฤษฎีกราฟต้นไม้


บทที่ 7 กราฟข่ายงานวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 กราฟข่ายงาน


Comments