3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Responsive image

3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จำนวนการเข้าชม
3737 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
270 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 60 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์ บททบาทหน้าของหน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งาน จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์จากการวิเคราะห์งานและกระบวนการวิเคราะห์งาน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : การวิเคราะห์งาน


บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคการพยากรณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : การวางแผนทรัพยากรมนุษย์


บทที่ 4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือก ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย นโยบาย วิธีการสรรหา และกระบวนการคัดเลือกบุคลากร
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ กระบวนการและวิธีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นโยบาย แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และการสำรวจค่าตอบแทน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : ค่าตอบแทน


บทที่ 8 สวัสดิการและผลประโยชน์

สวัสดิการและผลประโยชน์ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการจัด สวัสดิการ การบริหารสวัสดิการและแนวโน้มการจัดสวัสดิการ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สวัสดิการและผลประโยชน์


บทที่ 9 อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุและความปลอดภัย ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท สาเหตุของอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 วินัยและการดูแลพนักงานที่พ้นจากการจ้างงาน

วินัย ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ส่วนประกอบ การดำเนินการทางวินัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย กฎระเบียบ การดูแลพนักงานที่พ้นจากการจ้างงาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 11 แรงงานสัมพันธ์และการธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

ในบทเรียนนี้ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การนายจ้างและลูกจ้าง ความสัมพันธ์ด้านแรงงงาน การธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ
วิดีโอการสอน


บทที่ 12 ปัจจัยและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในบทเรียนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดิจิทัลเทรนด์ ประเทศไทย 4.0 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิดีโอการสอน