4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

Responsive image

4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

คำอธิบายรายวิชา
Concept, principle and scope of epidemiology, natural of diseases and distribution, epidemiology study designs, health index, biostatistics, disease surveillances and investigation, disease prevention and control, epidemiology information technology แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายโรครูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติชีพ ชีวสถิติ การเฝ้าวังโรคและการสืบสวนทางระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค เทคโนโลยีสารสนเทศทางระบาดวิทยา

จำนวนการเข้าชม
1116 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
126 ครั้ง

Chapter 1 Concept Principle and Scope of Epidemiologyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 1 (Epidemiology_65)


Chapter 2 Natural of Diseases and Distributionวิดีโอการสอน


Chapter 3 Biostatisticsวิดีโอการสอน


Chapter 4 Health Indexวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 4 Health IndexChapter 6 Disease Surveillances and Investigation


Chapter 7 Disease Prevention and Controlวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 7 Disease Prevention and Control


Chapter 8 Epidemiology Information Technologyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 8 Epidemiology Information Technology