3601105 การประยุกต์เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

Responsive image

3601105 การประยุกต์เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ โครงสร้างขององค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์สำหรับสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
749 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
62 ครั้ง

บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 2 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพวิดีโอการสอน


บทที่ 3 โครงสร้างองค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 4 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 6 กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ


บทที่ 7 โปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพวิดีโอการสอน


บทที่ 8 เทคโนโลยีเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลวิดีโอการสอน