3601107 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

Responsive image

3601107 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การกำหนดปัญหา การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด การสร้างต้นแบบและทดสอบ การเขียนแผนธุรกิจ การน าเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
1061 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
140 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.75 จากทั้งหมด 19 คะแนน

สัปดาห์ที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ


สัปดาห์ที่ 2 การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า



วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 3 การกำหนดปัญหา



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สัปดาห์ที่ 3 การกำหนดปัญหา


สัปดาห์ที่ 4 การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา



วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 5 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด


สัปดาห์ที่ 6 การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบ



วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 7 การเขียนแผนธุรกิจ



วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 8 การนำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล



วิดีโอการสอน


Comments