3601107 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

Responsive image

3601107 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การกำหนดปัญหา การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด การสร้างต้นแบบและทดสอบ การเขียนแผนธุรกิจ การน าเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
4244 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
519 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.89 จากทั้งหมด 44 คะแนน

สัปดาห์ที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ


สัปดาห์ที่ 2 การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้าวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 3 การกำหนดปัญหาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สัปดาห์ที่ 3 การกำหนดปัญหา


สัปดาห์ที่ 4 การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหาวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 5 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด


สัปดาห์ที่ 6 การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 7 การเขียนแผนธุรกิจวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 8 การนำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลวิดีโอการสอน