7192703 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Responsive image

7192703 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
"พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจำลองปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ แนวโน้มของ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติ Fundamentals of human and computer interface, computer mediated communication, model of human and computer interaction, interaction design and development, trend of human and computer interface, and practice"

จำนวนการเข้าชม
883 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
54 ครั้ง

Introductionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Introduction


Chapter 1 Basic and component Human and computer interface designวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 1.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 1.2


Chapter 2 Computer communication and HCI Modelsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 2


Chapter 3 Human – Computer Interaction Modelวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 3


Chapter 4 Analyze Examples of user interface design applied to HCIวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 4


Chapter 5 Interaction design and developmentวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 5.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 5.2


Chapter 6 Using software to design and develop interactionsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 6.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 6.2


Chapter 7 Trends in HCIวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 7