9683101 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์

Responsive image

9683101 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์

คำอธิบายรายวิชา
"มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียน การสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ ปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้"

จำนวนการเข้าชม
468 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
18 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.00 จากทั้งหมด 4 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 ทักษะและเทคนิคการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 รูปแบบของการเรียนการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 การวัดแลการประเมินผลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6