1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา
หลักเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะ และแนวคิดในการศึกษาภาษาอังกฤษ หลักการทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ สัทศาสตร์และสรวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

จำนวนการเข้าชม
1119 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
90 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 3.55 จากทั้งหมด 39 คะแนน

หน่วยที่ 1 บทนำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : หน่วยที่ 1 บทนำ


หน่วยที่ 2 อวัยวะและกลไกในการออกเสียงวิดีโอการสอน


หน่วยที่ 3 สระภาษาอังกฤษวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : หน่วยที่ 3 สระภาษาอังกฤษ


หน่วยที่ 4 ระบบเสียงและการวิเคราะห์ระบบเสียงวิดีโอการสอน


หน่วยที่ 5 หน่วยเสียงพิเศษวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : หน่วยที่ 5 หน่วยเสียงพิเศษ