8972403 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

Responsive image

8972403 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล บุคลากรในการผลิตรายการ การสื่อความหมายด้วยภาพ มุมกล้อง ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง องค์ประกอบภาพ การจัดแสง การใช้เสียง ศัพท์เทคนิค การเขียนบท กระบวนการผลิตรายการ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการ และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
13 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
0 ครั้ง

บทที่ 1 การผลิตวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิธีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 มุมกล้อง ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้องและการจัดองค์ประกอบภาพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 การจัดแสงในการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 การเขียนบทรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


บทที่ 7 เสียงในการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7


บทที่ 8 การลำดับภาพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8