4171106 การสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน

Responsive image

4171106 การสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของระบบสุขภาพชุมชน ปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพของไทยและอาเซียน การสร้างเสริมสุขภาพ การพยาบาลอนามัยโรงเรียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน โภชนาการและโภชนบำบัด ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
35924 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
1516 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.69 จากทั้งหมด 197 คะแนน

บทที่ 1 แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของระบบสุขภาพชุมชน

1.1 ความหมายระบบสุขภาพชุมชน 1.2 ความสำคัญและความเป็นมาของระบบสุขภาพชุมชน 1.3 ความสัมพันธ์ของสุขภาพ สุขภาพชุมชน ระบบสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน 1.4 หลักการของระบบสุขภาพชุมชน 1.5 องค์ประกอบของระบบสุขภาพชุมชน 1.6 ระดับบริการสุขภาพและลักษณะของการบริการสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน (การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ)
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 ปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน

2.1 ความหมายของปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ 2.2 ปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชน 2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในระบบสุขภาพชุมชน
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพของไทย

3.1 ประวัติและวิวัฒนาการของการสาธารณสุขไทย 3.2 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชน 3.3 ระบบพลิกฟื้นสุขภาพชุมชน 3.4 พัฒนาการระบบประกันสุขภาพของไทย 3.5 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) 3.6 ทิศทางและแนวโน้มระบบประกันสุขภาพของไทย
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพของประเทศอาเซียน

4.1 ประวัติและวิวัฒนาการของการสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน 4.2 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 4.3 สถานการณ์สุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน 4.4 ความแตกต่างของระบบบริการสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ

5.1 ความหมายการสร้างเสริมสุขภาพ 5.2 วิวัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพ 5.3 การสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน 5.3 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ กฎบัตรออตตาวาโตรอนโต 5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 5.5 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ 5.6 การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบุขภาพชุมชน
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน

6.1 Environmental approach: ecological model 6.2 Political economy approach: PRECEDE-PROCEED Model 6.3 Health attitude, belief and behavior change approach: - Health belief model - Learning theories (self-efficacy) - Health attitude - Health promotion model - Transtheoretical model 6.4 การประยุกต์ใช้ Health attitude, belief and behavior change approach ในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

- build healthy public policy - create supportive environments - reorient health services - strengthen community action - develop personal skills - Social Marketing - Advocacy - Social Support - Empowerment - Counseling and Focus group
วิดีโอการสอน


บทที่ 8 แผนงานและโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน

8.1 ความหมายของแผนงานและโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน 8.2 วิธีการเขียนแผนงาน 8.3 รูปแบบและวิธีการเขียนโครงการ
วิดีโอการสอน


บทที่ 9 การพยาบาลอนามัยโรงเรียน

9.1 แนวคิดการพยาบาลอนามัยโรงเรียน 9.2 ความสัมพันธ์ของการพยาบาลอนามัยโรงเรียนกับระบบสุขภาพชุมชน 9.3 บทบาทพยาบาลในการพยาบาลอนามัยโรงเรียน 9.4 การประเมินโรงเรียนและมาตรฐานการบริการสุขภาพในโรงเรียน 9.5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 9.6 การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนโดยใช้กระบวนการพยาบาล 9.7 การประยุกต์แนวคิดงานอนามัยโรงเรียนในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน

10.1 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 10.2 ลักษณะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน 10.3 ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน 10.4 ประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 10.5 ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน 10.6 การประเมินการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน
วิดีโอการสอน


บทที่ 11 โภชนาการและโภชนบำบัด

11.1 แนวคิดของโภชนาการและสุขภาพ 11.2 สารอาหาร โภชนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิต 11.3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ 11.4 การประเมินภาวะโภชนาการ 11.5 โภชนบำบัด 11.6 สถานการณ์และปัญหาโภชนาการในปัจจุบันและอนาคต 11.7 การเฝ้าระวังทางโภชนาการ 11.8 บทบาทของพยาบาลด้านโภชนาการ
วิดีโอการสอน


บทที่ 12 ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
วิดีโอการสอน