3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Responsive image

3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาด รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ

จำนวนการเข้าชม
4847 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
343 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 60 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ


บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาดวิดีโอการสอน


บทที่ 4 ความยืดหยุ่นวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 ความยืดหยุ่น


บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภควิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค


บทที่ 6 ทฤษฏีการผลิตวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 ทฤษฏีการผลิต


บทที่ 7 ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 8 รายได้ประชาชาติวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 รายได้ประชาชาติ


บทที่ 9 การเงิน สถาบันการเงิน และนโยบายการเงินวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การคลังสาธารณะวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10 การคลังสาธารณะ


บทที่ 11 เศรษฐกิจระหว่างประเทศวิดีโอการสอน


บทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจ