1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

Responsive image

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับการสอน ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิธีสอนและเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

จำนวนการเข้าชม
1614 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
160 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.83 จากทั้งหมด 29 คะแนน

บทที่ 1 การเรียนรู้กับการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : การเรียนรู้กับการสอน


บทที่ 2 ระบบการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : ระบบการสอน


บทที่ 3 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลวิดีโอการสอน


บทที่ 4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองวิดีโอการสอน


บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือวิดีโอการสอน


บทที่ 6 รูปแบบการสอนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : รูปแบบการสอน


บทที่ 7 วิธีสอน เทคนิคการสอน และทักษะการสอนวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญวิดีโอการสอน


บทที่ 9 การประเมินผลการเรียนรู้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : การประเมินผลการเรียนรู้


บทที่ 10 การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิดีโอการสอน