8933404 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

Responsive image

8933404 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรในการผลิตรายการ การสื่อความหมายด้วยภาพ มุมกล้อง ขนาดภาพ องค์ประกอบภาพ การจัดแสง ศัพท์เทคนิค การเขียนบท กระบวนการผลิตรายการ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการ และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
954 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
53 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.00 จากทั้งหมด 4 คะแนน

บทที่ 1 ความหมาย ประวัติของวิทยุโทรทัศน์ และรูปแบบรายการ


บทที่ 2 บุคลากรและการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 3 มุมกล้องและขนาดภาพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3 มุมกล้องและขนาดภาพ


บทที่ 4 การจัดแสงในงานโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การเขียนบทรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 7 เสียงในการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 8 การลำดับภาพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 การลำดับภาพ