8911110 หลักวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

Responsive image

8911110 หลักวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์ม กระบวนการผลิตรายการ ระบบวิทยุและระบบโทรทัศน์ เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ในการออกอากาศ และการประเมินคุณภาพรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

จำนวนการเข้าชม
1017 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
47 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานการสื่อสารด้วยวิทยุและโทรทัศน์


บทที่ 2 ความสำคัญและอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 3 podcast แพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์วิดีโอการสอน


บทที่ 4 TV แพลตฟอร์มโทรทัศน์ออนไลน์วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ระบบวิทยุและระบบโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 ภาพและเสียงกับการสื่อความหมายวิดีโอการสอน


บทที่ 7 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิดีโอการสอน


บทที่ 8 กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 9 เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือและอุปกรณ์ในการออกอากาศ


บทที่ 10 การประเมินรายการวิทยุและโทรทัศน์วิดีโอการสอน