3631101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Responsive image

3631101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะการดำเนินงาน กระบวนการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นโยบายและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการค้าและการลงทุน ระบบการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการส่งออกและนำเข้า และกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ Concept, theory, operating characteristic, process, and environmental analysis of international business; economic integration, international business policy and regulation, investment and trade model, international financial system, export and import process, and international business strategy

จำนวนการเข้าชม
1106 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
49 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศวิดีโอการสอน


บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Concept and Theory


บทที่ 3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ International Economic Environment


บทที่ 4 องค์การค้าระหว่างประเทศวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การตลาดระหว่างประเทศ International Marketingวิดีโอการสอน


บทที่ 6 การเงินระหว่างประเทศ International Financialวิดีโอการสอน


บทที่ 7 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Strategyวิดีโอการสอน


บทที่ 8 พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ E Commerceวิดีโอการสอน


บทที่ 9 กระบวนการขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก Exporting and Importing Process