3561101 องค์การและการจัดการ

Responsive image

3561101 องค์การและการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบของธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารด้านบุคคล การบริหารสำนักงาน เอกสารทางธุรกิจ แนวทางการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

จำนวนการเข้าชม
908 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
39 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การวิดีโอการสอน


บทที่ 2 การวางแผนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 การวางแผน


บทที่ 3 การจัดองค์การและการบริการ ตอนที่ 1วิดีโอการสอน


บทที่ 3 การจัดองค์การและการบริการ ตอนที่ 2วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การบริหารงานบุคคลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 การบริหารงานบุคคล


บทที่ 5 การอำนวยการ ตอนที่ 1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 การอำนวยการ ตอนที่ 1


บทที่ 5 การอำนวยการ ตอนที่ 2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 การอำนวยการ ตอนที่ 2


บทที่ 6 การควบคุม ตอนที่ 1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 การควบคุม ตอนที่ 1


บทที่ 6 การควบคุม ตอนที่ 2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 การควบคุม ตอนที่ 2


บทที่ 7 ภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 ภาวะผู้นำ


บทที่ 8 การบริหารสำนักงานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 การบริหารสำนักงาน


บทที่ 9 การพัฒนาองค์การวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9 การพัฒนาองค์การ