1191801 การพัฒนาทักษะการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

Responsive image

1191801 การพัฒนาทักษะการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานของงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร และงานช่างในระดับประถมศึกษา และการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพ

จำนวนการเข้าชม
588 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
4 ครั้ง

บทที่ 1 พื้นฐานของวิชาการงานอาชีพในระดับประถมศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 พื้นฐานของงานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพตามแนวคิดอัลกอริทึมวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพสำหรับนักเรียนประถมศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 การประเมินทักษะการงานอาชีพระดับประถมศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6