4173901 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

Responsive image

4173901 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การเลือกผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล กระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล นวัตกรรมการพยาบาลต้นแบบ การฝึกทดลองปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่เลือกสรร โครงการออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย สิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฏหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
548 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
29 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

Generalวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : General


CHAPTER 1 Concepts of Research and Innovations Development In Nursingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 1 Concepts of Research and Innovations Development In Nursing


CHAPTER 2 Nursing Research Processวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 2 Nursing Research Process


CHAPTER 3 Nursing Research Designsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 3 Nursing Research Designs


CHAPTER 4 EP.1 Research Question and Hypothesisวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 4 EP.1 Research Question and Hypothesis


CHAPTER 4 EP.2 Research Methodologyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 4 EP.2 Research Methodology


CHAPTER 4 EP.3 Descriptive Statisticsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 4 EP.3 Descriptive Statistics


CHAPTER 4 EP.4 part1 Inferential Statistics (Chi-square)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 4 EP.4 part1 Inferential Statistics (Chi-square)


CHAPTER 4 EP.4 part2 Inferential Statisticsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 4 EP.4 part2 Inferential Statistics


CHAPTER 4 EP.5 Research Methodology (Correlation)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 4 EP.5 Research Methodology (Correlation)


CHAPTER 5 Writing Research Report and Dissemination of Resultsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 5 Writing Research Report and Dissemination of Results


CHAPTER 6 EP.1 Literature Reviewวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 6 EP.1 Literature Review


CHAPTER 6 EP.2 Literature Reviewวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 6 EP.2 Literature Review


CHAPTER 7 EP.1 Nursing Innovation Developmentวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 7 EP.1 Nursing Innovation Development


CHAPTER 7 EP.2 Nursing Innovation Development And Dissemination of Resultsวิดีโอการสอน


CHAPTER 8 Research Ethicsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : CHAPTER 8 Research Ethics