3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Responsive image

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าที่ ลักษณะ กระบวนการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การดำเนินกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การและสภาพแวดล้อม แนวทาง การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล และการเสริมสร้างศักยภาพแห่ง การแข่งขัน

จำนวนการเข้าชม
17 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
0 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์


บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การวิดีโอการสอน


บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่


บทที่ 8 การควบคุมและประเมินผลวิดีโอการสอน