3541101 หลักการตลาด

Responsive image

3541101 หลักการตลาด

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

จำนวนการเข้าชม
11315 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
1280 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.92 จากทั้งหมด 64 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

บทเรียนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีพื้นฐานด้านการตลาด แนวความคิดด้านการตลาด
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 สภาพแวดล้อมการตลาด

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาด
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สภาพแวดล้อมการตลาด


บทที่ 3 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาด และวิจัยการตลาด
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : พฤติกรรมผู้บริโภค


บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : ผลิตภัณฑ์


บทที่ 7 ราคา

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดราคา
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : ราคา


บทที่ 8 การจัดจำหน่าย

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย การขนส่ง การค้าส่ง การค้าปลีก
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : การจัดจำหน่าย


บทที่ 9 การส่งเสริมการตลาด

บทนี้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : การส่งเสริมการตลาด