3543101 การบริหารการตลาด

Responsive image

3543101 การบริหารการตลาด

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาดกระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์การตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่างและการส่งเสริมการตลาดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
1628 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
151 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการตลาดวิดีโอการสอน


บทที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางการตลาดวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การบริหารข้อมูลการตลาดและการวิจัยทางการตลาด


บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภควิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค


บทที่ 5 การแบ่งส่วนตลาดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด


บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์


บทที่ 7 การบริหารราคาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 การบริหารราคา


บทที่ 8 การบริหารการจัดจำหน่ายวิดีโอการสอน


บทที่ 9 การบริหารการส่งเสริมการตลาดวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การบริหารความพยายามทางการตลาดโดยรวมวิดีโอการสอน


บทที่ 11 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดวิดีโอการสอน