4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Responsive image

4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ในภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะเจ็บป่วย ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลการส่งเสริมการเจริญเติบโต โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางและการพยาบาลวัฒนธรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
527 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
37 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

หัวข้อที่ 1 แนะนำรายวิชาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : หัวข้อที่ 1 แนะนำรายวิชา


หัวข้อที่ 2 การเขียนแผนการพยาบาลวิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 3 การเจาะเลือดส้นเท้าในทารกแรกเกิดวิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 4 การใส่่สายให้อาหารและการให้อาหารวิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 5 การวัดสัญญาณชีพทารกแรกเกิดวิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 6 การให้ยาในเด็กวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : หัวข้อที่ 6 การให้ยาในเด็ก


หัวข้อที่ 7 การพ่นยาและการให้ออกซิเจนในเด็กวิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 8 การทดสอบทูร์นิเกต์วิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 9 การจัดการอาการไข้ในเด็กวิดีโอการสอน


หัวข้อที่ 10 การประเมินการเจิรญเติบโตและพัฒนาการวิดีโอการสอน