9933102 การสื่อข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Responsive image

9933102 การสื่อข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คำอธิบายรายวิชา
ผู้เรียนสามารถรู้ ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบรายการข่าว และประเภทของข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แหล่งข่าวและวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว โครงสร้างองค์กรและกระบวนการผลิตข่าว บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรข่าว จริยธรรมการสื่อข่าวและรายงานข่าว เทคนิคการสื่อข่าว เขียนบทข่าว และการรายงานข่าว และประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ การฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ตลอดจนสามารถลงพื้นที่สื่อข่าว รายงานข่าวได้จริง

จำนวนการเข้าชม
1926 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
119 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 20 คะแนน

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของข่าววิดีโอการสอน


บทที่ 2 จริยธรรมผู้สื่อข่าววิดีโอการสอน


บทที่ 3 คุณลักษณะและคุณค่าของข่าววิดีโอการสอน


บทที่ 4 การแบ่งประเภทข่าววิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 การแบ่งประเภทข่าว


บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการผลิตข่าววิดีโอการสอน


บทที่ 6 องค์ประกอบข่าววิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 องค์ประกอบข่าว


บทที่ 7 เทคนิคการถ่ายภาพข่าววิดีโอการสอน


บทที่ 8 การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 9 การสื่อข่าวและการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์