8913613 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์เบื้องต้น

Responsive image

8913613 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์ การกำหนดโจทย์วิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ และการเขียนรายงานวิจัย

จำนวนการเข้าชม
1470 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
94 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น


บทที่ 2 การออกแบบการวิจัยทางนิเทศศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 3 การวิจัยนิเทศศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรม


บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐาน


บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพวิดีโอการสอน


บทที่ 7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การรวบรวมข้อมูลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 การรวบรวมข้อมูล


บทที่ 9 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การเขียนรายงานการวิจัยวิดีโอการสอน