3561101 องค์การและการจัดการ

Responsive image

3561101 องค์การและการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการ ความหมายและประเภทขององค์การ หน้าที่ของ การจัดการในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การอานวยการและการควบคุม การนาทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้กับการทางานในองค์การ

จำนวนการเข้าชม
980 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
58 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.67 จากทั้งหมด 14 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการจัดการวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1.2


บทที่ 2 การวางแผนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2.2


บทที่ 3 การจัดการองค์การวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 การบริหารงานบุคคลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 การสั่งการวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 การควบคุมวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6.2


บทที่ 7 ภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7.2


บทที่ 8 การบริหารสำนักงานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8


บทที่ 9 การพัฒนาองค์การวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9.1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9.2