8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Responsive image

8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคในการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ เทคนิคด้านเสียง การกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เทคนิคสำหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
1168 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
60 ครั้ง

บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญ ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 2 หลักการจัดแสง ไฟ 1 ดวง และฝึกถ่าย



วิดีโอการสอน


บทที่ 3 หลักการจัดแสง ไฟ 2 ดวง และฝึกถ่าย (Ratio)



วิดีโอการสอน


บทที่ 4 หลักการจัดแสง ไฟ 3 ดวง และฝึกถ่าย (Ratio)



วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ฝึกการจัดแสง ภาพยนตร์ 1 ฉาก



วิดีโอการสอน


บทที่ 6 ระบบวิทยุโทรทัศน์



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 ระบบวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 7 การใช้อุปกรณ์ในสตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์



วิดีโอการสอน


บทที่ 8 ผลิตรายการโทรทัศน์



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 ผลิตรายการโทรทัศน์


บทที่ 9 การใช้โปรแกรม After Effect เบื้องต้น



วิดีโอการสอน


บทที่ 10 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์



วิดีโอการสอน


บทที่ 11 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง



วิดีโอการสอน


บทที่ 12 ผลิตรายการละครวิทยุ



วิดีโอการสอน


Comments