4172703 การพยาบาลผู้สูงอายุ

Responsive image

4172703 การพยาบาลผู้สูงอายุ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ มโนทัศน์และเจตคติเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สุงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุและการชะลอความเสื่อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สุงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ การพยาบาลผู้สุงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิตโดยใช้กระบวนการพยาบาล การพยาบาลต่างวัฒนธรรม เลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
545 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
22 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.00 จากทั้งหมด 4 คะแนน

Chapter 1 Concepts of nursing for the elderlyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 1 Concepts of nursing care for older persons


Chapter 2 Attitudes Toward Agingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 2 Attitudes Toward Aging


Chapter 3 Theory of Agingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 3 Theory of Aging


Chapter 4 Changing process of the elderlyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 4 Changing process of the elderly


Chapter 5 Health assessment of the elderlyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 5 Health assessment of the elderly


Chapter 6 Nursing for health promotion in the elderlyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 6 Nursing for health promotion in the elderly


Chapter 7 Nursing care of the elderly with geriatric syndrome and health problemsวิดีโอการสอน


Chapter 8 Rehabilitation nursing for the elderlyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 8 Rehabilitation nursing for the elderly


Chapter 9 Drug use in the elderlyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 9 Drug use in the elderly


Chapter 10 Nursing care for older adults with chronic illnessURLวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 10 Nursing care for older adults with chronic illnessURL