3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

Responsive image

3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน องค์ประกอบของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ โดยเน้นการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจ

จำนวนการเข้าชม
1326 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
108 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 วิธีการเขียนแผนธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 แผนการตลาดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 แผนการผลิตวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


บทที่ 7 แผนการเงินวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7


บทที่ 8 แผนฉุกเฉินและการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8


บทที่ 9 การนำเสนอแผนธุรกิจวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9