3563308 การพัฒนาภาวะผู้นำในโลกการเปลี่ยนแปลง

Responsive image

3563308 การพัฒนาภาวะผู้นำในโลกการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะ คุณสมบัติและบทบาท ของผู้นำ เทคนิควิธีในการเป็นผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ หลักและทฤษฎีการจัดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ กับภาวะวิกฤต

จำนวนการเข้าชม
865 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
53 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 ทักษะการเรียนรู้ของผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 บุคลิกภาพเเละลักษณะของผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 จริยธรรมกับภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 การพัฒนาภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


บทที่ 7 การพัฒนาภาวะผู้นำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7


บทที่ 8 ภาวะผ้นำกับการบริหารทีมงานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8


บทที่ 9 ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9


บทที่ 10 การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10


บทที่ 11 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 11


บทที่ 12 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 12