4173581 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1

Responsive image

4173581 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฎิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลมารดา ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอดในภาวะปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิด การมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาวะโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
5801 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
512 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.97 จากทั้งหมด 154 คะแนน


สัปดาห์ที่ 2 การแปลผลเลือด ปัสสาวะ Ultrasound และอื่นๆ


สัปดาห์ที่ 3 ปฏิบัติการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์


สัปดาห์ที่ 4 ปฏิบัติการเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 5 ปฏิบัติการวางแผนครอบครัววิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 6 ปฏิบัติการเฝ้าคลอดในระยะที่ 1วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 7 ปฏิบัติการพยาบาลเฝ้าคลอดในระยะที่ 2วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 8 ปฏิบัติการเฝ้าคลอดในระยะที่ 3วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 9 ปฏิบัติการเฝ้าคลอดในระยะที่ 4วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 10 การรับทารกแรกเกิดทันที และตรวจร่างกาย


สัปดาห์ที่ 11 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาหลังคลอดวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 12 ปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 13 ปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดประจำวัน


สัปดาห์ที่ 14 ปฏิบัติการสอนสุขศึกษามารดาหลังคลอดวิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 15 กรณีศึกษามารดาหลังคลอดวิดีโอการสอน