3564902 การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ

Responsive image

3564902 การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ในธุรกิจและจริยธรรมในการทำวิจัยทางธุรกิจ

จำนวนการเข้าชม
2966 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
268 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.82 จากทั้งหมด 622 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยวิดีโอการสอน


บทที่ 2 การเขียนงานวิจัยในบทนำวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การเขียนเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การสร้างแบบสอบถามเพื่อทำวิจัยวิดีโอการสอน


บทที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิดีโอการสอน


บทที่ 7 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล


บทที่ 9 การเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การเขียนรายงานผลการวิจัยและการใช้ประโยชน์วิดีโอการสอน