4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Responsive image

4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิวัฒนาการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย จิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต จิตเวชชุมชน สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กระบวนการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและต่างวัฒนธรรม โภชนการบำบัด การดูแลต่อเนื่องทางจิตแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วยกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
1472 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
101 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 20 คะแนน

บทที่ 1 หลักการพื้นฐาน ลักษณะและขอบเขตงานการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช


บทที่ 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช


บทที่ 2.2 แนวคิดสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิตวิดีโอการสอน


บทที่ 3 เครื่องมือในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวชวิดีโอการสอน


บทที่ 4 แนวคิดการบำบัดรักษาทางจิตเวชวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคมวิดีโอการสอน


บทที่ 6.1 การพยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวลและความเครียดผิดปกติ


บทที่ 6.2 การพยาบาลผู้ที่มีความปกติทางด้านอารมณ์วิดีโอการสอน


บทที่ 6.3 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้


บทที่ 6.4 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กวิดีโอการสอน


บทที่ 6.5 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านบุคลิกภาพวิดีโอการสอน


บทที่ 6.6 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติดวิดีโอการสอน


บทที่ 6.7 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศวิดีโอการสอน


บทที่ 6.8 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางการกินวิดีโอการสอน


บทที่ 6.9 การพยาบาลจิตเวชในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินวิดีโอการสอน


บทที่ 7 การดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนวิดีโอการสอน


บทที่ 8 กฎหมายและจริยธรรมในผู้ป่วยจิตเวชวิดีโอการสอน