4172501 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

Responsive image

4172501 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิวัฒนาการการผดุงครรภ์ สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์ การพยาบาลภาวะไม่สุขสบายและการดูแลด้านจิตสังคมขณะตั้งครรภ์ การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว

จำนวนการเข้าชม
1075 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1บทที่ 3 การปฏิสนธิ และการเจริญเติบโตในครรภ์วิดีโอการสอนบทที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์วิดีโอการสอน

บทที่ 7 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อ


บทที่ 8 การเตรียมตัวเพื่อการคลอดวิดีโอการสอน

หัวข้อพิเศษ: ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลมารดาทารกวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทพิเศษ จริยธรรม


บทที่ 9 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยง


บทที่ 10 แนวคิด หลักการพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอดปกติวิดีโอการสอน

บทที่ 10 (ต่อ) การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ และการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


Comments