4172501 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

Responsive image

4172501 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิวัฒนาการการผดุงครรภ์ สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์ การพยาบาลภาวะไม่สุขสบายและการดูแลด้านจิตสังคมขณะตั้งครรภ์ การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว

จำนวนการเข้าชม
10496 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
691 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.84 จากทั้งหมด 155 คะแนน

บทที่ 1 บทนำการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1


บทที่ 2 การปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิด


บทที่ 3 การปฏิสนธิ และการเจริญเติบโตในครรภ์วิดีโอการสอนบทที่ 5 การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา


บทที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์วิดีโอการสอน


บทที่ 7 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อ


บทที่ 8 การเตรียมตัวเพื่อการคลอดวิดีโอการสอน


หัวข้อพิเศษ: ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลมารดาทารกวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทพิเศษ จริยธรรม


บทที่ 9 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงวิดีโอการสอน


บทที่ 10 แนวคิด หลักการพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอดปกติวิดีโอการสอน


บทที่ 10 (ต่อ) การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ และการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่