4173502 การผดุงครรภ์

Responsive image

4173502 การผดุงครรภ์

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด และหลักการการผดุงครรภ์ การวินิจฉัยการพยาบาลและการส่งต่อสตรีตั้งคครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดภาวะโภชนาการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนกระบวนการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพยาบาลต่างวัฒนธรรมนวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
783 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
53 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

บทที่ 1 การประเมินสภาวะทารกในครรภ์และการแปลผลภาวะเสี่ยง


บทที่ 2 การพยาบาลหญิงที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์


บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ part1


บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ Part2


บทที่ 4 การพยาบาลหญิงที่มีโรคติดเชื้อร่วมกับการตั้งครรภ์


บทที่ 5 การพยาบาลหญิงที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์


บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ part1วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ part2วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ part3วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ part4วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ part5วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ part6วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บทที่ 7 การใช้ยาทางสูติกรรมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด part1


บทที่ 7 การใช้ยาทางสูติกรรมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด part2


บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด (ระยะที่1และ2) part1


บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด (ระยะที่1และ2) part2


บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด (ระยะที่1และ2) part3


บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด (ระยะที่1และ2) (ต่อ) part1


บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด (ระยะที่1และ2) (ต่อ) part2


บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดมีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด (ระยะที่1และ2 ของการคลอด)


บทที่ 9 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับสูติศาสตร์หัตถการ part1 (ชักนำการคลอด)


บทที่ 9 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับสูติศาสตร์หัตถการ part2 (สูติศาสตร์หัตถการ)


บทที่ 9 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับสูติศาสตร์หัตถการ part3 (การคลอดเร็ว)


บทที่ 10 การพยาบาลมารดามีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด


บทที่ 11 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิดีโอการสอน