Recommended Courses

Lorem Website

Fundamental Nursing
การพยาบาลพื้นฐาน

ผู้สอน อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 16013 ครั้ง
Lorem Website

Introduction to Occupational Health and Safety
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 12251 ครั้ง
Lorem Website

Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ผู้สอน อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 9701 ครั้ง
Lorem Website

Environmental Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 5893 ครั้ง

New Courses

Lorem Website

Human Resourse Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 32 ครั้ง
Lorem Website

Principles of Maketing
หลักการตลาด

ผู้สอน อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 171 ครั้ง
Lorem Website

Writing
การเขียน

ผู้สอน อาจารย์กุลยา สกุลนคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 36 ครั้ง
Lorem Website

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

ผู้สอน อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 81 ครั้ง
Lorem Website

Discrete Mathematics
คณิตศาสตร์ดีสครีต

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 43 ครั้ง
Lorem Website

3D Animation Production 2
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

ผู้สอน อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 45 ครั้ง
Lorem Website

Theories of Mass Communication
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 54 ครั้ง
Lorem Website

Business Finance
การเงินธุรกิจ

ผู้สอน อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 39 ครั้ง
Lorem Website

อาจารย์ Shen Ye
ระบบเสียงภาษาจีน

ผู้สอน อาจารย์ Shen Ye
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 40 ครั้ง
Lorem Website

Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

ผู้สอน อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 47 ครั้ง

All Courses

Lorem Website

Human Resourse Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 32 ครั้ง
Lorem Website

Principles of Maketing
หลักการตลาด

ผู้สอน อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 171 ครั้ง
Lorem Website

Writing
การเขียน

ผู้สอน อาจารย์กุลยา สกุลนคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 36 ครั้ง
Lorem Website

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

ผู้สอน อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 81 ครั้ง
Lorem Website

Discrete Mathematics
คณิตศาสตร์ดีสครีต

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 43 ครั้ง
Lorem Website

3D Animation Production 2
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

ผู้สอน อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 45 ครั้ง
Lorem Website

Theories of Mass Communication
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 54 ครั้ง
Lorem Website

Business Finance
การเงินธุรกิจ

ผู้สอน อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 39 ครั้ง
Lorem Website

อาจารย์ Shen Ye
ระบบเสียงภาษาจีน

ผู้สอน อาจารย์ Shen Ye
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 40 ครั้ง
Lorem Website

Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

ผู้สอน อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 47 ครั้ง
Lorem Website

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

ผู้สอน อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 312 ครั้ง
Lorem Website

Financial Accounting
การบัญชีการเงิน

ผู้สอน อาจารย์สมใจ เภาด้วง
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 234 ครั้ง
Lorem Website

Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 805 ครั้ง
Lorem Website

English Prose
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

ผู้สอน อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 601 ครั้ง
Lorem Website

Anatomy& Physiology II
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

ผู้สอน อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 2465 ครั้ง
Lorem Website

Health Education and Behavioral Science
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ผู้สอน อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1100 ครั้ง
Lorem Website

Digital Content Design and Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

ผู้สอน อาจารย์จรินทร อุ่มไกร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 476 ครั้ง
Lorem Website

Communication for Management and Human Relations in Organizations
การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

ผู้สอน อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 500 ครั้ง
Lorem Website

Elementary chinese 1
ภาษาจีนระดับต้น 1

ผู้สอน อาจารย์วิภาวี วันละ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 774 ครั้ง
Lorem Website

Theory of Colors
ทฤษฎีสี

ผู้สอน อาจารย์จารุวรรณ นครจารุพงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 534 ครั้ง
Lorem Website

Digital Photography for Communication
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์วินัย บุญคง
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 296 ครั้ง
Lorem Website

Basic Public Health
การสาธารณสุขเบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 471 ครั้ง
Lorem Website

Physics 2
ฟิสิกส์ 2

ผู้สอน อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 534 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Newspaper Reading
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

ผู้สอน อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 642 ครั้ง
Lorem Website

Introduction to Linguistics
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 412 ครั้ง
Lorem Website

Mass Communication Research
การวิจัยนิเทศศาสตร์

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 373 ครั้ง
Lorem Website

Art of reading
ศิลปะการอ่าน

ผู้สอน อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 729 ครั้ง
Lorem Website

Brass 2
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2

ผู้สอน อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 872 ครั้ง
Lorem Website

Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้สอน อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 525 ครั้ง
Lorem Website

Language and chinese culture in Modern Society
ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปัจจุบัน

ผู้สอน อาจารย์ Han Ying
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 364 ครั้ง
Lorem Website

Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์กุลยา สกุลนคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 583 ครั้ง
Lorem Website

Introduction to Radio Program Production
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 320 ครั้ง
Lorem Website

Law and Ethics in Cyber Society
กฎหมายและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์

ผู้สอน อาจารย์กสมล ชนะสุข
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 749 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Listening and Speaking 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 2

ผู้สอน อาจารย์ Shen Ye
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 601 ครั้ง
Lorem Website

Scriptwriting and Storyboard
การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยกรอบภาพ

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 753 ครั้ง
Lorem Website

Principles of Public Relations
หลักการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 1987 ครั้ง
Lorem Website

Visual Programming
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 866 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Proverbial Tales
นิทานสุภาษิตจีน

ผู้สอน อาจารย์ Chen Yuanyuan
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 645 ครั้ง
Lorem Website

English for Health Science2
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

ผู้สอน อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 812 ครั้ง
Lorem Website

Map and Map Interpretation
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ สุนทร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 540 ครั้ง
Lorem Website

Public Health Nutrition
โภชนศาสตร์สาธารณสุข

ผู้สอน อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2873 ครั้ง
Lorem Website

Mechanical Drawing
เขียนแบบเครื่องกล

ผู้สอน อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1801 ครั้ง
Lorem Website

Writing for Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน ผศ.ดร. ณัชชา ศิรินธนาธร
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 1657 ครั้ง
Lorem Website

Component-Based Software Development
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 974 ครั้ง
Lorem Website

Occupational Disease and Control
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

ผู้สอน อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1817 ครั้ง
Lorem Website

Database System
ระบบฐานข้อมูล

ผู้สอน อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 1392 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Grammar
ไวยากรณ์จีน 1

ผู้สอน อาจารย์จักรกฤช แนมสมบัติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 5561 ครั้ง
Lorem Website

Microprocessor in Industry
ไมโครโพรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

ผู้สอน อาจารย์โสภณ มหาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1232 ครั้ง
Lorem Website

Microprocessor 1
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธีระ กาญจนสินธุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1746 ครั้ง
Lorem Website

Calaulus 1
แคลคูลัส 1

ผู้สอน อาจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2580 ครั้ง
Lorem Website

Computer Application
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

ผู้สอน อาจารย์กสมล ชนะสุข
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการเข้าชม 1087 ครั้ง
Lorem Website

Learning Management System Design on Network
การออกแบบระบบ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

ผู้สอน อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง
คณะครุศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 1413 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Literature
วรรณคดีจีน

ผู้สอน อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 2117 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Reading 2
การอ่านภาษาจีน

ผู้สอน อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 901 ครั้ง
Lorem Website

Chinese for Hospitality Industry
ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

ผู้สอน อาจารย์ Shen Ye
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 1714 ครั้ง
Lorem Website

Introduction to Occupational Health and Safety
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 12251 ครั้ง
Lorem Website

Basic Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2504 ครั้ง
Lorem Website

Development of Enterprise Resouce Planning
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1880 ครั้ง
Lorem Website

Principles of Computer Programming
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2715 ครั้ง
Lorem Website

Basic Electricity for Industrial Arts Teacher
งานไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครุอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้สอน อาจารย์โสภณ มหาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1951 ครั้ง
Lorem Website

Multimedia Package Software
โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย

ผู้สอน อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1951 ครั้ง
Lorem Website

Microprocessor 1
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2084 ครั้ง
Lorem Website

Chinese Reading 1
การอ่านภาษาจีน1

ผู้สอน อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 1203 ครั้ง
Lorem Website

Digital Circuit Design
การออกแบบวงจรดิจิทัล

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 1626 ครั้ง
Lorem Website

Occupational Health
อาชีวอนามัย

ผู้สอน อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2964 ครั้ง
Lorem Website

Analysis and Synthesis of Information Content 1
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1

ผู้สอน รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 2958 ครั้ง
Lorem Website

Epidemiology
ระบาดวิทยา

ผู้สอน อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 3854 ครั้ง
Lorem Website

Environmental Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 5893 ครั้ง
Lorem Website

Measurement and Measuring Instrument
การวัดและเครื่องมือวัด

ผู้สอน อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 5379 ครั้ง
Lorem Website

Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์วิภาวี วันละ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 2628 ครั้ง
Lorem Website

Engineering Mathematics 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

ผู้สอน อาจารย์อดิศร แก้วภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2957 ครั้ง
Lorem Website

Fundamental Nursing
การพยาบาลพื้นฐาน

ผู้สอน อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 16013 ครั้ง
Lorem Website

Basic Education Curriculum
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
คณะครุศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 1586 ครั้ง
Lorem Website

Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2587 ครั้ง
Lorem Website

Festival and Religious Rite
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

ผู้สอน อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 1664 ครั้ง
Lorem Website

Operating System
ระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 5559 ครั้ง
Lorem Website

Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการเข้าชม 5176 ครั้ง
Lorem Website

Applied Mathematic for Industrial Arts Teacher
คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้สอน อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2824 ครั้ง
Lorem Website

Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ผู้สอน อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 9701 ครั้ง
Lorem Website

Webpage Design and Programming Workshop
ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการเข้าชม 2906 ครั้ง