Lorem Website

Microprocessor 1
ไม่โครโพรเซสเซอร์ 1

ผู้สอน อาจารย์สัญญา ควรคิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Chinese Reading 1
การอ่านภาษาจีน1

ผู้สอน อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Digital Circuit Design
การออกแบบวงจรดิจิทัล

ผู้สอน ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Occupational Health
อาชีวอนามัย

ผู้สอน อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Analysis and Synthesis of Information Content 1
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1

ผู้สอน รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Epidemiology
ระบาดวิทยา

ผู้สอน อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Environmental Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Measurement and Measuring Instrument
การวัดและเครื่องมือวัด

ผู้สอน อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์วิภาวี วันละ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Engineering Mathematics 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

ผู้สอน อาจารย์อดิศร แก้วภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Fundamental Nursing
การพยาบาลพื้นฐาน

ผู้สอน อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
คณะพยาบาลศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Basic Education Curriculum
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
คณะครุศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Festival and Religious Rite
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

ผู้สอน อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Operating System
ระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Applied Mathematic for Industrial Arts Teacher
คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้สอน อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ผู้สอน อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Webpage Design and Programming Workshop
ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

ผู้สอน อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน